Samverkansprojekt mellan skola och bransch ska säkra framtidens arbetskraft


2022-05-17

Bild: Per Groth

På Edströmska finns utbildningar inom fordon, transport, anläggning och flygteknik. En viktig del för skolan har varit samverkan med branschen. Nu förnyas samverkansavtalet mellan bransch och skola på ytterligare fem år. Det möjliggör ett fortsatt långsiktigt och strategiskt arbete.

För att skolan ska kunna möta branschernas höga förändringstakt samverkar skolan med branscherna. Något som ger eleverna bästa möjliga utbildning som motsvarar de krav och behov som branscherna har både idag och framåt.

– Från branschens sida ser vi samverkan med Edströmska som mycket viktigt. Tillsammans arbetar vi för att skolan ska tillhöra eliten bland liknande utbildningar i Sverige, att den har ett gott renommé och att den är en attraktiv skola, säger Mats Karlsson Ek, VD Wist Last & Buss samt ordföranden för styrelsen Edströmska.


Flera former av samverkan
Samverkan mellan Edströmska och branschen sker på flera olika sätt och det märks i utbildningen.

– För oss som skola är branschen avgörande för att kunna erbjuda en bra utbildning. Det handlar bland annat om att vi kan ge eleverna en bra APL-period (arbetsplatsförlagt lärande) och bra handledare. Genom branschsamverkan kan vi även garantera att våra elever får en utbildning som ligger både rätt i tiden och för framtiden. Då får de kunskaperna som branschen efterfrågar, berättar Joakim Peimer, rektor på Edströmska.


Viktiga delar som lyfts i det förnyade samverkansavtalet är:
• Branschstyrelsen som består av branschrepresentanter, branschfackliga, skolledning och politiker från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Deras roll är att utveckla skolans verksamhet så att det motsvarar branschens krav, att tillföra ett långsiktigt branschperspektiv, bistå med expertkunskap och vara rådgivande vid exempelvis investeringar och utbildningar mot yrkeslärare, med mera.
• Programråden där utbildningens innehåll diskuteras, vilka inriktningar som behövs och hur eleverna får bästa möjliga APL (arbetsplatsförlagt lärande).
• Motorbranschcollege vars certifiering säkerställer utbildningens kvalitet. Det innebär att branschen har ett antal fastställda kriterier som såväl skola som bransch ska uppfylla för att få certifieringen.


Om samverkansavtalet;
På Edströmska finns fordons-, transport-, anläggnings- och flygteknisk utbildning inom både gymnasie- och vuxenutbildning.

Västerås stad driver Edströmska i ett nära samarbete med bransch och branschorganisationer, vilket ger ett mervärde åt båda håll. Genom det långsiktiga och strategiska samarbetet utbildas och utvecklas elever och studerande så att deras utbildningsnivå överensstämmer med gällande kompetenskraven som branschen har.

För att säkerställa kontinuitet och förnyelse på Edströmska ska samverkansavtalet omprövas vart femte år. Det görs efter en utvärdering av skolans verksamhet och avtalets form.


Källa: Västerås stad